پیچک ( بهرنگ قاسمی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- تنت بوي غريبه ميدهد( بهرنگ قاسمی )
- دختر باران؟ بچه مي خواهيم چكار( بهرنگ قاسمی )
- در خانه ي ما هر کسي‌ چيزي کم داشت ( بهرنگ قاسمی )
- بيست و هشت سال پدرم گفت؛ نكن! ( بهرنگ قاسمی )
- خواهرم اولين هديه اش را( بهرنگ قاسمی )
- کفش‌هاي عقده اي,( بهرنگ قاسمی )
- خدا نگذرد از کساني‌ که در کتاب ها ( بهرنگ قاسمی )
- آنقدر مرا سرد كرد( بهرنگ قاسمی )
- دختر باران؟ بچه مي خواهيم چكار( بهرنگ قاسمی )
- دامنت را جمع مي‌‌کني‌( بهرنگ قاسمی )
- موهاى تو مسيرِ باد را عوض مى كند ( بهرنگ قاسمی )
- تنت بوي غريبه ميدهد( بهرنگ قاسمی )
- مروز زنى ديدم كه از لبش بوسه مى چكيد ( بهرنگ قاسمی )
- در صفِ نانوايى بوديم كه مردى( بهرنگ قاسمی )
- كودك كه بودم مادرم مى گفت؛ ( بهرنگ قاسمی )
- دو پايت را به من قرض مي‌‌دهي‌( بهرنگ قاسمی )
- پنجه كشان خودم را به سينه ات رسانده ام( بهرنگ قاسمی )
- از آوار تا آواز فقط يک نقطه فاصله هست! ( بهرنگ قاسمی )
- من مي‌‌توانم با چاقوي ( بهرنگ قاسمی )
- هميشه مى ترسيدى از آينده( بهرنگ قاسمی )
- به کجاي اين جهان بر مي خورد ( بهرنگ قاسمی )
- مهم نيست دنبالِ چه چيز ميگردي ( بهرنگ قاسمی )
- نزديکت مي شوم بوي دريا مي‌‌آيد ( بهرنگ قاسمی )
- ‌تنهايي‌ يعني‌ لباسِ تازه ات را بپوشي‌( بهرنگ قاسمي)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد