پیچک ( بهرنگ قاسمی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- واژه دانم خشک شده است( بهرنگ قاسمی )
- لازم نيست براي اثبات مرده بودنم( بهرنگ قاسمی )
- رفتن بد هم نيست وقتي نه بهانه اي براي ماندنت( بهرنگ قاسمی )
- به خانه ات دعوتم کرده اي که چي؟( بهرنگ قاسمی )
- و قطارها رشته ى نخى بودند ( بهرنگ قاسمی )
- دلـــيل نيـــامدنت از ايــــن دو حالت خارج نيست ( بهرنگ قاسمی )
- مســــير طول و درازي است ( بهرنگ قاسمی )
- هي‌ دختر باران! زياد اين دست ( بهرنگ قاسمی )
- بگذار همانطور که هستيم بمانيم ( بهرنگ قاسمی )
- ماهي‌ها نه گريه مي‌کنند( بهرنگ قاسمی )
- دليل نيامدنت از اين دو حالت خارج نيست؛ ( بهرنگ قاسمی )
- دلم يک ترانه ي غمگينِ خارجي ميخواهد ( بهرنگ قاسمی )
- يادت هست گفتي : مگر اينکه خواب ( بهرنگ قاسمی )
- کجاي شهر قرار بگذاريم ؟ پارک يا رستوران ؟( بهرنگ قاسمی )
- مي خواهم در انبوه گيسوانت گم بشم ( بهرنگ قاسمی )
- من پر از کوچه ام ، پر از حادثه( بهرنگ قاسمی )
- برمي‌ گردم در با تو بودنها نفس مي ‌کشم .( بهرنگ قاسمی )
- ديگر حوصله اي نمانده است ( بهرنگ قاسمی )
- اين روزها همه با من چپ افتاده اند ( بهرنگ قاسمی )
- تو دل‌ مي‌‌کَني ، من جان !( بهرنگ قاسمی )
- خواب ديدم تو آمده اي ، ( بهرنگ قاسمی )
- پاييز فصلِ خوبي‌ براي دور شدن نيست ( بهرنگ قاسمی )
- مسير طول و درازي ‌ست انديشيدن به تو. ( بهرنگ قاسمی )
- اين زخمها نمک مي خواست... پاشيدي( بهرنگ قاسمی )
- بعد از جدايي اش ( بهرنگ قاسمی )
- باد لاى موهايت مى پيچد( بهرنگ قاسمی )
- ديگر نبودنت به هيچ کجاي دنيا برنمي خورد( بهرنگ قاسمی )
- چشم هايت پُر از هياهوى عاشقانه هايست ( بهرنگ قاسمی )
- به لهجه ام نخند! "سني چوخ سوييرم" ( بهرنگ قاسمی )
- از خلاصه ي روز هاي انتظار ( بهرنگ قاسمی )
- مي تواني بي اينکه بپرسي چرا( بهرنگ قاسمی )
- رسولِ يونان ميگويد؛( بهرنگ قاسمی )
- آهاي دخترِ باران! وقتي اخمهايت ( بهرنگ قاسمی )
- وقتي پيش مني ( بهرنگ قاسمی )
- مي آيي قايم باشک بازي کنيم؟ ( بهرنگ قاسمی )
- مي خواهم دراز بکشم لبِ ديوار( بهرنگ قاسمی )
- مادرم دست روى سرم كشيد( بهرنگ قاسمی )
- دليل نيامدنت از اين دو حالت خارج نيست( بهرنگ قاسمی )
- شايد هم باران ( بهرنگ قاسمی )
- در خانه چادر سر ميکني ( بهرنگ قاسمی )
- ماه خانم برگرد!( بهرنگ قاسمی )
- نه كوه را روى دوش ام مى گذارم( بهرنگ قاسمی )
- صدايت در پيغامگيرِ تلفن ات مهربان است ( بهرنگ قاسمی )
- دلم يک ترانه ي غمگينِ خارجي ميخواهد( بهرنگ قاسمی )
- وقتي همديگر را به آغوش مي کشيم ( بهرنگ قاسمی )
- نزديکت مي شوم بوي دريا ميآيد( بهرنگ قاسمی )
- دريا بهانه است چشم هاى تو خداى تمامِ ( بهرنگ قاسمی )
- نيامدن سرِ قرار هزار و يك دليل دارد( بهرنگ قاسمی )
- کلافه ام درست لحظه‌اي که مادر بزرگ ( بهرنگ قاسمی )
- از آن همه مداد رنگي‌ ( بهرنگ قاسمی )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد