واژه دانم خشک شده است( بهرنگ قاسمی ) - شنبه 5 بهمن 1392
لازم نيست براي اثبات مرده بودنم( بهرنگ قاسمی ) - شنبه 5 بهمن 1392
رفتن بد هم نيست وقتي نه بهانه اي براي ماندنت( بهرنگ قاسمی ) - شنبه 5 بهمن 1392
به خانه ات دعوتم کرده اي که چي؟( بهرنگ قاسمی ) - شنبه 5 بهمن 1392
و قطارها رشته ى نخى بودند ( بهرنگ قاسمی ) - شنبه 5 بهمن 1392
دلـــيل نيـــامدنت از ايــــن دو حالت خارج نيست ( بهرنگ قاسمی ) - شنبه 5 بهمن 1392
مســــير طول و درازي است ( بهرنگ قاسمی ) - شنبه 5 بهمن 1392
هي‌ دختر باران! زياد اين دست ( بهرنگ قاسمی ) - شنبه 5 بهمن 1392
بگذار همانطور که هستيم بمانيم ( بهرنگ قاسمی ) - شنبه 5 بهمن 1392
ماهي‌ها نه گريه مي‌کنند( بهرنگ قاسمی ) - شنبه 5 بهمن 1392
دليل نيامدنت از اين دو حالت خارج نيست؛ ( بهرنگ قاسمی ) - شنبه 5 بهمن 1392
دلم يک ترانه ي غمگينِ خارجي ميخواهد ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
يادت هست گفتي : مگر اينکه خواب ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
کجاي شهر قرار بگذاريم ؟ پارک يا رستوران ؟( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
مي خواهم در انبوه گيسوانت گم بشم ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
من پر از کوچه ام ، پر از حادثه( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
برمي‌ گردم در با تو بودنها نفس مي ‌کشم .( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
ديگر حوصله اي نمانده است ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
اين روزها همه با من چپ افتاده اند ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
تو دل‌ مي‌‌کَني ، من جان !( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
خواب ديدم تو آمده اي ، ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
پاييز فصلِ خوبي‌ براي دور شدن نيست ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
مسير طول و درازي ‌ست انديشيدن به تو. ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
اين زخمها نمک مي خواست... پاشيدي( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
بعد از جدايي اش ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
باد لاى موهايت مى پيچد( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
ديگر نبودنت به هيچ کجاي دنيا برنمي خورد( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
چشم هايت پُر از هياهوى عاشقانه هايست ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
به لهجه ام نخند! "سني چوخ سوييرم" ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
از خلاصه ي روز هاي انتظار ( بهرنگ قاسمی ) - جمعه 4 بهمن 1392
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد